Connecting people.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – EDITIO
Artikel 3 – Garanties
Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 5 – Betaling
Artikel 6 – Klachten
Artikel 7 – Aansprakelijkheid
Artikel 8 – Intellectueel eigendom
Artikel 9 – Overmacht
Artikel 10 – Vrijwaringen
Artikel 11 – Geheimhouding
Artikel 12 – Beëindiging 
Artikel 13 – Overdracht en plichten
Artikel 14 – Toepasselijkheid
Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Artikel 16 – Privacy Statement

Artikel 1 – Definities

Cursus: De door Deelnemer bij EDITIO te volgen (online) cursus waarbij Deelnemers onder begeleiding van een Tutor worden begeleid in hun schrijfproces.
Cursusgeld: De tussen EDITIO en Deelnemer overeengekomen vergoeding als tegenprestatie voor het verrichten van de Werkzaamheden.
Deelnemer: Iedere persoon die deelneemt aan een cursus van EDITIO.
EDITIO: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EDITIO B.V. statutair gevestigd te (1054 EJ) Amsterdam en kantoorhoudende aan de Eerste Helmersstraat 152-H.
Inschrijfformulier: Het formulier dat de Deelnemer voorafgaand aan de Cursus dient in te vullen.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen EDITIO en Deelnemer.
Redacteur: De door EDITIO aangewezen begeleider van de Deelnemer die manuscripten zal beoordelen en mogelijk verbeteren.
Tutor: De door EDITIO aangewezen tutor die de Deelnemer bij de cursus begeleidt.
Werkzaamheden: Alle door EDITIO ten behoeve van de Deelnemer te verlenen diensten en in het bijzonder dienstverlening die verband houdt met het begeleiden van de Deelnemer gedurende de Cursus.

terug naar boven ->

Artikel 2 – EDITIO

2.1 EDITIO exploiteert een (online) platform voor schrijvers waarop zij haar Cursussen aanbiedt.
2.2 De Deelnemer is verplicht zich voorafgaand aan de Cursus middels het Inschrijfformulier op de website van EDITIO aan te melden en gebruik te maken van de inloggegevens die door EDITIO aan Deelnemer zullen worden verstrekt. Edito zal per Cursus een Tutor aanwijzen. De beslissing omtrent de keuze van een Tutor berust uitsluitend bij EDITIO.
2.3 Het maximum aantal deelnemers bedraagt per Cursus 20 (zegge: twintig) Deelnemers. EDITIO kan te allen tijde besluiten dat de Cursus geen doorgang zal vinden, EDITIO zal alsdan de Deelnemers op de hoogte stellen en Deelnemers in de gelegenheid stellen de Cursus op een andere startdatum te beginnen, of het reeds betaalde Cursusgeld terugbetalen
Het recht op deelname aan de Cursus vloeit voort uit een overeenkomst op afstand tot het verrichten van enkele diensten (artikel 7:46i BW). Deelnemer kan zijn deelname binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van de Aanmelding kosteloos annuleren, tenzij de startdatum van de Cursus binnen die termijn is gelegen.
Buiten het geval van (kosteloze) annulering als hierboven bedoeld, is Deelnemer de volgende administratie-/annuleringskosten verschuldigd:

  • 20% van de cursusprijs tot een maximum van € 250 bij annulering binnen zeven (7) kalenderdagen voor aanvang van de Cursus;
  • Het aantal kalenderdagen wordt berekend vanaf de datum van ontvangst door EDITIO van de annulering.

Let op: indien de aanmelding binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus plaatsvindt, dan vervalt de bedenktermijn op het eerste lesmoment als de deelnemer hieraan heeft deelgenomen.

2.4 EDITIO zal voor aanvang aan de Deelnemer de data en tijdstippen van de Cursus aan de Deelnemer kenbaar maken. De datum dan wel tijdstip kan gedurende de cursus door Edito worden aangepast, EDITIO zal de Deelnemer daarvan in voorkomende gevallen zo spoedig mogelijk op de hoogte Stellen.
2.5 Geen deelname aan (een deel van) de Cursus geeft de Deelnemer geen recht op restitutie van (een deel van) het Cursusgeld.

terug naar boven ->

Artikel 3 – Garantie

3.1 EDITIO zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2 EDITIO zal bij het verrichten van de Werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van Deelnemer in acht nemen. In het bijzonder draagt EDITIO zorg voor geheimhouding van alle door Deelnemer in het kader van de Overeenkomst aan EDITIO ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

terug naar boven ->

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat EDITIO de door Deelnemer volledige ingevulde Inschrijfformulier retour heeft ontvangen en het Cursusgeld van de Deelnemer is ontvangen.Het Inschrijfformulier, deze algemene voorwaarden en enige aanvullende schriftelijke overeenkomsten vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen en vervangen alle eerdere correspondentie en/of documentatie.
4.2 Indien de aanvaarding – al dan niet op ondergeschikte punten – afwijkt van hetgeen in de Inschrijfformulier staat vermeld, is EDITIO daaraan niet gebonden en komt de Overeenkomst niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij EDITIO schriftelijk anders aangeeft.
4.3 Het niet voldoen aan de verwachting van Deelnemer ten aanzien van de door EDITIO uitgevoerde Werkzaamheden danwel de keuze voor Tutor geeft geen rechtsgeval tot het kosteloos annuleren van de Overeenkomst en/of het opnieuw uitvoeren van de Werkzaamheden.
4.4 EDITIO is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat EDITIO is uitgegaan van door Deelnemer onjuiste en/of onvolledige informatie c.q. documentatie.

terug naar boven ->

Artikel 5 – Betaling

5.1 Deelnemer is verplicht om uiterlijk 14 (zegge: veertien) dagen voorafgaand aan de Cursus het Cursusgeld aan EDITIO te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van Deelnemer niet op.
5.2 Indien Deelnemer in gebreke blijft tot tijdige voldoening van het Cursusgeld voorafgaand aan de Cursus, kan de Deelnemer geen aanspraak maken op deelname aan de Cursus van EDITIO.

5.3 De consument kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt niet tot restitutie van de door de consument verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan.

5.4 Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

5.5 Met inachtneming van het bepaalde in lid 4, heeft de consument in geval van ontbinding recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. Editio betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding terug.

5.6. Geen recht op ontbinding overeenkomstig lid 4 bestaat, als het onderwijs door Editio met instemming van de consument is begonnen, voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. Onder aanvang van het onderwijs wordt mede verstaan het verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.

terug naar boven ->

Artikel 6 – Klachten

6.1 Klachten over de Werkzaamheden dienen door Deelnemer binnen 8 (zegge: acht) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 (zegge: veertien) dagen na voltooiing van de betreffende Werkzaamheden, schriftelijk aan EDITIO te worden gemeld. Dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door Deelnemer gestelde tekortkoming te bevatten, zodat EDITIO in staat is adequaat te reageren.
6.2 Indien een klacht naar het oordeel van EDITIO gegrond is, zal EDITIO door Deelnemer in de gelegenheid worden gesteld om de Werkzaamheden nog eens te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de Werkzaamheden naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal EDITIO slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7.
6.3 Een uitgebreide klachtenprocedure met beroepsmogelijkheid staat vermeld op de website van EDITIO.

terug naar boven ->

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Gezien de aard van de Werkzaamheden en de subjectieve beoordelingsaspecten die bij de Werkzaamheden een rol spelen, is EDITIO niet aansprakelijk voor enige schade die de Deelnemer lijdt als gevolg van een gedraging van EDITIO in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld. EDITIO is jegens Deelnemer evenmin aansprakelijk voor computercalamiteiten.
7.2 In het geval dat EDITIO aansprakelijk is voor door Deelnemer geleden schade, is de schade die EDITIO gehouden is te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van de Werkzaamheden, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade of – indien dit niet is vast te stellen – de factuurwaarde van de Werkzaamheden die EDITIO op het tijdstip dat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van Deelnemer heeft uitgevoerd verminderd met de out of pocketkosten ter zake van het geleverde.
7.3 Deelnemer vrijwaart EDITIO ten aanzien van alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voorvloeit uit de Overeenkomst. Een en ander laat de garantie van EDITIO als bedoeld in artikel 3 onverlet.
7.4 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, alsmede de vrijwaringen als bedoeld in artikel 10 worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van EDITIO en ieder ander van wiens hulp EDITIO gebruik maakt bij de uitvoering van de Werkzaamheden.
7.5 De aansprakelijkheid voor de Werkzaamheden die EDITIO aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde EDITIO effectief vrijwaart.

terug naar boven ->

Artikel 8 – Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectueel eigendom die verband houden met het lesmateriaal, de interactieve leeromgeving of voortvloeien uit de aan EDITIO verstrekte opdracht en/of de door EDITIO verrichte werkzaamheden berusten te allen tijde bij EDITIO.
De rechten op het door Deelnemer gedurende de cursus geschreven teksten berusten te allen tijde bij de deelnemer.

terug naar boven ->

Artikel 9 – Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de Overeenkomst door EDITIO redelijkerwijs niet kan worden verlangd.
9.2 In het geval dat EDITIO door overmacht wordt verhinderd de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft EDITIO het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat EDITIO gehouden is om enige door Deelnemer geleden schade te vergoeden.

terug naar boven ->

Artikel 10 – Vrijwaringen

10.1 Deelnemer vrijwaart EDITIO voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Deelnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
10.2 Indien Deelnemer aan EDITIO informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

terug naar boven ->

Artikel 11 – Geheimhouding

11.1 EDITIO en de Deelnemer zijn ieder verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
11.2 Indien EDITIO – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en EDITIO zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is EDITIO niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Deelnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
Art. 11.3 EDITIO bewaart gegevens van Deelnemers gedurende tien jaar na de laatste cursus waarin Deelnemer heeft geparticipeerd. Daarna worden deze gegevens vernietigd.

terug naar boven ->

Artikel 12 – Beëindiging

12.1 EDITIO is gerechtigd om de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel – naar eigen keuze – de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:

  1. 1. Deelnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
  2. 2. Deelnemer onder curatele wordt gesteld of overlijdt; of
  3. 3. Deelnemer jegens EDITIO niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst;
  4. 4. Deelnemer de Tutor en/of andere Deelnemers onheus bejegent, danwel zich niet gedraagt overeenkomstig de algemene fatsoensnormen.

12.2 Deelnemer is verplicht om EDITIO onmiddellijk te informeren indien zich een omstandigheid in de zin van artikel 12.1 voordoet. In het geval dat zich een omstandigheid in de zin van artikel 12.1 sub c. voordoet, is de Deelnemer van rechtswege in verzuim en is enige schuld aan EDITIO direct opeisbaar.

terug naar boven ->

Artikel 13 – Overdracht en plichten

Deelnemer is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene voorwaarden gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens in geval van voorafgaande schriftelijke toestemming van EDITIO.

terug naar boven ->

Artikel 14 – Toepasselijkheid

14.1 Deze algemene voorwaarden (door het aanklikken van “‘Akkoord”) zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen EDITIO en Deelnemer, waaronder begrepen alle Werkzaamheden die EDITIO verleent.
14.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders van EDITIO en alle personen die voor EDITIO werkzaam zijn en/of door EDITIO zijn ingeschakeld.
14.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

terug naar boven ->

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 augustus 2012.
15.2 In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. EDITIO en Deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
15.3 De rechtsverhouding tussen Deelnemer en EDITIO wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Deelnemer en EDITIO die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

terug naar boven ->

Artikel 16 – Privacy statement

16.1 Het beleid van Editio rond alle persoonsgebonden gegevens voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat betekent onder andere dat je altijd kunt vragen welke gegevens we van je in ons bestand hebben; dat je die gegevens kan laten wijzigen of kan laten verwijderen. Onze privacy statement vind je hier.

terug naar boven ->